കുറ്റങ്ങള്‍-ഇനങ്ങളും സ്വാധീനവും

വിേശഷണം

കുറ്റങ്ങള്‍-ഇനങ്ങളും സ്വാധീനവും:- പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഖുര്‍’ആനില്‍ നിന്നും ഹദീസില്‍ നിന്നുമ്മുള്ള തെളിവുകള്‍ സഹിതവും സച്ചരിതരായ പൂര്‍വ്വീകര്‍ മനസ്സിലാക്കിയതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം