നബി(സ്വ)യുടെ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം