പ്രശ്ന പരിഹാരത്തില്‍ പ്രവാചകന്‍റെ ശൈലി

വിേശഷണം

പ്രശ്ന പരിഹാരത്തില്‍ പ്രവാചകന്‍റെ ശൈലി:-
പ്രശ്ന‍പരിഹരത്തിന് പ്രവാചകന്‍ സ്വീകരിച്ച മാര്‍ഗ്ഗം മാതൃകാപരവും സ്വീകാ‍ര്യവുമയിരുന്നു. മന:ശുദ്ധിയോടെ പ്രസ്തുത മാതൃക അനുധാവനം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മഹത്തായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം