മുഹമ്മദു റസൂലുല്ലാഹ് എന്ന വചനത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം