ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്‍റെ സംക്ഷിപ്തം-ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍

വിേശഷണം

വിസ്വാസ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെ
യും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ‍ ചോദ്യോത്തര രൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം