മൂന്ന് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളും അവയുടെ തെളിവുകളും

വിേശഷണം

മൂന്ന് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളും അവയുടെ തെളിവുകളും:-ഒരു മനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണമാണ് ഇത്.തന്‍റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചും പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും അന്ത്യനാളിനെകുറിച്ചും അവയുടെ അനുബന്ധഘടകങ്ങളെകുറിച്ചുംഇതില്‍പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം