യദാര്‍ത്ഥ വിശ്വാസവും അതിന്ന് വിരുദ്ധമായവയും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം