ഏകദൈവ വിശ്വാസവും ശഹാദത്ത് കലിമകളുടെ വിവക്ഷയും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം