നമസ്കാരം, ശുദ്ധീകരണം എന്നിവയില്‍ സംഭവിക്കാവുന്ന അബദ്ധങ്ങള്‍

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം