തമാസിഗിയ്യ ഭാഷയിലെ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ വിവര്‍ത്തനം

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം