ഇതാണ് ഇസ്ലാം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളെയും മത, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിലുള്ള ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടികളും വിവരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത പുസ്തകം തീവ്രവാദത്തില്‍ നിന്നും അകന്നു നിന്ന് ഇതര മതസ്ഥര്‍ക്ക് നന്‍മ ചെയ്യ്യേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം