സിഹ്’റ്,വ്യഭിചാരം,ഗണിതം എന്നിവയിലെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍;ആനില്‍ നിന്നും സുന്നത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവികള്‍ സഹിതം സിഹ്’റ്,ഗണിതം നോക്കല്‍ എന്നിവയെ കുറിച്ചും അവയുടെ ഭയാനകതയെ കുറുച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം