ഇസ്ലാമിലെ മനുഷ്യാവകാശവും സംശയ നിവാരണവും

വിേശഷണം

കിരീടാവകാശിയായ അമീര്‍ സുല്‍ത്തന്‍ ഇബ്നു അബ്ദുല്‍ അസീസ് ആലുസഊദ് ആണ് ഇതിന്‍റെപ്രിന്‍റിംഗ് ചെലവ് വഹിച്ചത്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം