സത്യമതം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായ വിവരണം. ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മതം അല്ലാഹുവിങ്കല് അസ്വീകാര്യമാണെന്നും മറ്റു മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശിലകള് തന്നെ അര്ത്ഥശൂനയ സിദ്ധാന്തങ്ങളില് നിലകൊള്ളുന്നതാണെന്നുെെം പുസ്തകം സമര്ത്ഥിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന സംഘം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം