നാല്‍പത് ഹദീസുകള്‍

വിേശഷണം

പരലോകത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മുസ്ലീമും നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാന മതനിയമങ്ങള്‍ ‍ഉള്‍കൊള്ളുന്ന നാല്‍’പത്തി ഹദീസുകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം