ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള വഴി

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള വഴി.
നിന്റെ സൌഭാഗ്യത്തിനു കാരണമാകുന്ന തും നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഏകനായ ദൈവത്തെ ആരധിക്കുന്നതിലേക്കും നിന്നെ ഈ പുസ്തകം ക്ഷണിക്കുന്നു. സത്യപ്രകൃതയിലധഷ്ടിതമായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം