എന്താണ് ഇസ്ലാം

വിേശഷണം

അമുസ്ലിംകള്ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താവുന്ന ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം. അതോടൊപ്പം വിശുദ്ധ ഖുര്ആനിലും സുന്നത്തുകളിലും സ്ഥിരപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളെയും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം