അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍-ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ ചോദ്യോത്തര രൂപത്തില്‍ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം