പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സുപ്രധാന പാഠങ്ങള്‍

HTML

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

കര്‍മ്മശാസ്ത്ര വിഷയത്തില്‍ രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥം പേരു സൂചിപ്പിക്കും പോലെ ഒരു മുസ്ലിമിനാവശ്യമായകര്‍മ്മശാസ്ത്രത്തില്‍ വിരചിതമായ ഈ ഗ്രന്ഥം പേരു സൂചിപ്പിക്കും പോലെ ഒരു മുസ്ലിമിനാവശ്യമായ സുപ്രധാന പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്നു. ഏകദൈവ വിശ്വാസം, ശിര്‍ക്ക് എന്നിവയും ഒരു മുസ്ലീം പാ‍ാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍,സ്വഭാവങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയും ഇതില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം