യഥാര്‍ത്ഥവിശ്വാസവും ഇസ്ലാം ദുര്‍ബലപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളും

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ജമാഅത്തിന്‍റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇമാം ഇബ്നു ബാസിന്‍റെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ഇവ.വാക്കുകളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സ്വീകാര്യമാവുക ശരിയായ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും അല്ലാത്തവ നിഷ്ഫലമാണെന്നും അദ്ദേഹം സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം