ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലെ സംശയനിവാരണം

രചയിതാവ് : മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അബ്ദുല്‍ വഹ്ഹാബ്

പരിശോധന:

പ്രസാധകർ:

www.al-islaam.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇമാം മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ ഈ പുസ്തകം അടിമയില്‍ നിന്നും അല്ലാഹുവിനുള്ള അവകാശമായ ഏകദൈവ വിശ്വാ‍സത്തിന്‍റെ മൂന്ന് ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം