അല്‍ അഖീദത്തുല്‍ വാസ്വിത്തിയ്യ

വിേശഷണം

ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ്യ രചിച്ച പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാഅത്തിന്‍റെ വിശ്വാസം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം