ഖുരാനിലും സുന്നത്തിലുമുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിലും സുന്നത്തിലുമുള്ള ദിക്’റുകളും പ്രാര്‍ത്ഥനകളും മന്ത്രങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം