അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള പ്രബോധനവും പ്രബോധകന്‍റെ സ്വഭാവങ്ങളും

വിേശഷണം

ദൈവീകപ്രബോധനത്തിന്‍റെ യുക്തിയും അത് നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ട രീതിയും പ്രബോധകനു വേണ്ട ഗുണങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം