പുതിയ പ്രവാചക കഥകള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

സ്വഹീഹായ ഹദീസില്‍ നിന്നുള്ള നല്ല ഗുണപാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന പ്രവാചക കഥകള്‍ വശ്യമായ ശൈലിയില്‍ നേരില്‍ കാണുന്നതുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന തരത്തില്‍ ഇതില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം