ഏകദൈവ വിശ്വാസം-സൃഷ്ടാവിനുള്ള അവകാശം

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുല്‍ വഹാബ് രചിച്ച പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.ഏകദൈവ വിശ്വാസം ,ശിര്‍ക്ക് എന്നിവയും അവയുടെ ഇനങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം വിക്ഞാനം തേടുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു മുതല്‍കൂട്ടാണ്.

Download

പ്രസാധകർ:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം