ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളില്‍

വിേശഷണം

ഈമാനിനെ കുറിച്ചും മതനിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നത് പ്രവാചക സ്നേഹം, അല്ലാഹുവില്‍ ഭരമേല്‍പ്പിക്കല്‍, നിഷ്കളങ്കത , ക്ഷമ,നന്ദി, പ്രതീക്ഷ,ഭയം മുതലായവ ഇതിലെ ചര്‍ച്ചാവിഷയങ്ങളാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം