മുഹമ്മദ് നബിയും ഈസാ നബിയും ഇഞ്തീലിലും ഖുറ്ആനിലും

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് നബിയും ഈസാ നബിയും ഇഞ്തീലിലും ഖുറ്ആനിലും

ഇഞ്തീലിലും ഖുറ്ആനിലും മുഹമ്മദ് നബിയെയും ഈസാ നബിയെയും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും അവരെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതോടൊപ്പം കൃസ്ത്യാനികളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും മുസ്ലിംകള് ഈസാ(അ) ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് സമര്ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം