അഖീദത്തി ത്വഹാവിയ്യ എന്ന ........

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം