സൃഷ്ടാവിനും സൃഷ്ടിക്കും ഇടയിലെ മദ്ധ്യസ്ഥര്‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ജമീല്‍ സൈനു രചിച്ച ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ ഈ കൊച്ചു ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഏകബൈവ വിശ്വാസം,ശിര്‍ക്ക്, തവസ്സുല്‍, മദ്ധ്യസ്ഥരെ സ്വീകരിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ സുപെഅധാന വിഷയങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം