ഖബറാരാധന

വിേശഷണം

ഖബറുകള്‍ പള്ളികളാക്കി അവിടെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഉണര്‍ത്തിന്ന ഈഗ്രന്ഥം അത്തരം വ്യക്തികള്‍ സ ഷ്ടികളില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശക്കാരാണെന്നും ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം