അമുസ്ലിംകളുമായുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പലപ്പോഴും അധികം ആളുകളും ഇസ്ലാമിന്‍റെ വിട്ടുവീഴ്ചയെ കുറിച്ചേ സഹാനുഭൂതിയേ കുറിച്ചോ അറിയുന്നവരല്ല. അത് കാഠിന്യത്തിന്‍റെയും പാരുഷ്യത്തിന്‍റെയും മതമാണെന്ന തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ കൃതി. ഇസ്ലാമിന്‍റെ സത്ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ മഹനീയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചു ഖണ്ഢിതമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം