ഉല്‍കൃഷ്ട ഗുണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഉല്‍കൃഷ്ട ഗുണങ്ങള്‍:-വിശ്വാസിനികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കേണ്ട ഉത്തമ ഗുണങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഈ ‍കൃതി സ്ത്രീകള്‍ മുഖം വെളിവാക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം