അല്‍ അഖീദത്തു അസ്ഫഹാനിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഇമാം അസ്ഫഹാനി വിശ്വാസകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിന് ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം നല്‍കിയ വിവരണമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം