ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാനങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണമാണിത്. ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങള്‍, അതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം