സത്യമതം

വിേശഷണം

സത്യാന്വോഷക്ക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാന് ഏറ്റവും പര്യാപ്തമായ ഗ്രന്ഥം.സൃഷ്ടികളും സ്രഷ്ടാവും തമ്മിലെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം