ബാങ്കും ഇഖാമത്തും ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍

വിേശഷണം

ബങ്കിന്‍റെയും ഇഖാമത്തിന്‍റെയും ശ്രേഷ്ഠതകള്‍,വിധി,രൂപം,മര്യാദകള്‍,നിബന്ധനകള്‍,ബങ്കു വിളിക്കിന്നവന്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം