സംഘനമസ്കാരം-ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍

വിേശഷണം

സംഘനമസ്കാരത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ടത, വിധികള്‍,ഗുണങ്ങള്‍,മര്യാദകള്‍,രൂപം,നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നുപോകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഫലം എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം