നാവിന്‍റെ വിപത്തുകള്‍

വിേശഷണം

വ്യക്തിയിലും സമൂഹത്തിലും ഇസ്ലാമിക സമുദായത്തിലും നാവിനാല്‍ ഉണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം