പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ നിബന്ധനകള്‍

വിേശഷണം

പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ നിബന്ധനകളും അതിന്‍റെ‍ അനിവാര്യതയും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം