ഇസ്ലാം സംഗ്രഹ സൂചിക - ചിത്രസഹിതം

വിേശഷണം

അറബി ഭാഷയില് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സംക്ഷിപ്ത വിവരണം. വ്യക്തികള്ക്കും സമൂഹത്തിനും ഇസ്ലാമിന്റെ ഗുണങ്ങളും മഹത്വവും മനസ്സനിലാക്കാവുന്ന രീതിയില് തയ്യാറാക്കിയതും അവ പ്രവാര്ത്തിക മാക്കുന്നതിലൂടെ ശരിയായ ഒരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാന് പര്യപ്തമാക്കുന്നതുമായ രീതിയില് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാല് ഖുര്ആനിന്റെ പരിഭാഷയോടൊപ്പം അമുസ്ലിംകള്ക്ക് സമ്മാനിക്കാവുന്ന ഉത്തമ ഉപഹാരമാണീ പുസ്തകം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം