ഇസ്ലാം സംഗ്രഹം - ചിത്രസഹിതം.

വിേശഷണം

ഇന്തോനേഷ്യന് ഭാഷയിലുള്ള ഇസ്ലാം സംഗ്രഹം - ചിത്രസഹിതം. വിവരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ അമാനുഷികത വിവരിക്കുന്നു. വ്യക്തി, സമൂഹം എന്നിവയുടെ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണവും , ഇസ്ലാമിക നിയമ സംഹിത(ശരീഅ) ജീവിതത്തില് ആധാരമാക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.അതിനാല് തന്നെ അമുസ്ലിംകള്ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താന് ഏറ്റവും പര്യാപ്തമായ ഗ്രന്ഥമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം