ഇസ്ലാം മത ഗൈഡ് - ചിത്രസഹിതം

വിേശഷണം

ബല്‍ഗേറിയന്‍ ഭാഷയില്‍ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതു ചിത്രസഹിതമുള്ള ഇസ്ലാം ഗൈഡ് - ഇസ്ലാം വ്യക്തി, സമൂഹം എന്നിവയോടുള്ള ഇസ്ലാമിന്‍റെ സമീപനം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു. അമുസ്ലിംകള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള മതിയായ കൊച്ചു പുസ്തകമാണിത്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം