മഴക്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം-ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍

വിേശഷണം

മഴക്കുവേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം:- ഈ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ വിധികള്‍. മര്യാദകള്‍,മഴ ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ ഈ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം, ഖുത്തുബ,പ്രാ‍ര്‍ത്ഥന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം