തൗഹീദും ശിര്‍ക്കും

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

തൗഹീദും അവയുടെ ഇനങ്ങളും സവിശേഷതയും,ശിര്‍ക്കും അതിന്‍റെ അര്‍ത്ഥ ശൂന്യതയും ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം