സുന്നത്തും ബിദ്’അത്തും

വിേശഷണം

സുന്നത്ത് എന്താണെന്നും അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ സവിശേഷത എന്താണെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം