ഗ്രഹണ നമസ്കാരം ഖുര്‍;ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍

വിേശഷണം

ഗ്രഹണത്തിന്‍റെ കാരണങ്ങളും ഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ വിധികള്‍, മര്യാദകള്‍, രൂപം, സമയം മുതലായവയും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം