നമസ്കരിക്കുന്നവന്‍റെ കണ്‍കുളിര്‍മ്മ -ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍

വിേശഷണം

തക്ബീര്‍ മുതല്‍ സലാം വരെയുള്ള നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും തെളിവുകളോടെ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം