ഭയപ്പാടിന്‍റെ നമസ്കാരം- ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍

വിേശഷണം

ഭയമുണ്ടാകുമ്പോളുള്ള നമസ്കാരം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിന്‍റെ രൂപവും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളുടെ നന്‍മകളും എളുപ്പവും വിശദമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം