മന്‍ളൂമത്തി ഖവാഇദുല്‍ ഫിഖ്ഹിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ശൈഖ് അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ ഇബ്നു സഅദി ആണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം